ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заступник директора Директор ЗОШ№3

з навчально-виховної роботи

__________________Л.П.Чала ___________________О.Г.Корнієнко

«___»________________2014 року

Календарно - тематичне планування навчального матеріалу з фізики в 7 класі

Миронівська загальноосвітня

школа I-III ступенів №3

Миронівської міської ради

Вчитель фізики


ФІЗИКА. 7 КЛАС

(1 година на тиждень, усього 35 годин)

Підручник:_____________________

Задачник:______________________

Тема Кількість годин за програмою Кількість годин за планом
Розділ 1. Починаємо вивчати фізику 8 9
Розділ 2. Будова речовини 7 8
Розділ 3. Світлові явища 15 16
Екскурсії 2
Резерв (повторення) 3 2

і- Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Розділ 1. Починаємо вивчати фізику

Учень:

■ називає імена видатних вітчизняних і зарубіжних фізиків, одиниці довжини, часу, площі поверхні, об'єму, види енергії;

■ наводить приклади фізичних явищ і процесів, руху і взаємодії, перетворення енергії, застосування фі­зичних знань у житті людини;

■ розрізняє значення фізичної величини та її одиниці;

■ формулює правила безпеки у фізичному кабінеті;

" записує значення фізичних величин, використовуючи приставки СІ (мікро, мілі, санти, деци, кіло, мега) для утворення кратних і частинних одиниць;

■ може обґрунтовувати історичний характер розвитку фізичного знання;

" характеризувати структурні рівні фізичного світу (мікро-, макро-, мегасвіт), основні методи фізичних досліджень та етапи пізнавальної діяльності у фізичних дослідженнях, різні прояви взаємодії тіл;

■ пояснювати значення фізики в житті людини, сфери застосування фізичного знання, земне тяжіння;

■ порівнювати одиниці фізичних величин, що мають приставки СІ;

" здатний спостерігати за різними фізичними явищами і процесами;

■ визначати ціну поділки шкали вимірювального приладу, об'єм куба і паралелепіпеда; " вимірювати довжину, площу поверхні, об'єм, час;

■ користуватися метрономом, секундоміром, лінійкою, мензуркою;

■ дотримує правил безпеки у фізичному кабінеті

Розділ 2. Будова речовини

Учень:

« називає агрегатні стани речовини, одиниці маси тіла, густини речовини; « наводить приклади кристалічних і аморфних тіл, прояву дифузії в газах і рідинах;

■ розрізняє кристалічні й аморфні тіла, атом і молекулу;

■ формулює основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини, визначення густини речовини, записує її формулу;

■ може описати особливості руху атомів і молекул речовини в різних агрегатних станах, залежність лі­нійних розмірів твердих тіл від температури, ядерну модель атома;

■ обґрунтувати залежність швидкості руху атомів і молекул від температури;

■ характеризувати ознаки тіл у різних агрегатних станах, явище дифузії, залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури;

■ пояснити атомно-молекулярну будову речовини в різних агрегатних станах, дослідні факти, що підтвер­джують рух і взаємодію мікрочастинок речовини;

■ порівняти фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах;

■ спостерігати явище дифузії в газах і рідинах;

■ вимірювати масу тіла, густину речовини;

■ користуватися терезами, робити висновки про залежність плину явища дифузії від температури;

■ дотримує правил зважування тіл на терезах;

■ може розв'язувати задачі, застосовуючи формулу густини, залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури

Розділ 3. Світлові явища

Учень:

■ називає основні оптичні явища природи, вади зору, одиниці оптичної сили лінзи, сили світла, освітле­ності;

■ наводить приклади джерел і приймачів світла, застосування лінз та оптичних приладів, врахування фо­тометрії в життєдіяльності людини;

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

■ розрізняє падаючий, відбитий і заломлений промені, кут падіння, відбивання і заломлення світла, фо­кусну відстань і оптичну силу лінзи; формулює закони відбивання та заломлення світла, визначення по­няття світлового променя;

" записує формули тонкої лінзи, сили світла, освітленості;

■ може описати поширення світла в різних оптичних середовищах, хід променів за дзеркального відби­вання світла, класифікувати види джерел світла, лінзи на збиральні і розсіювальні;

■ характеризувати кольорову гаму світла, око як оптичну систему, способи корекції короткозорості та да­лекозорості;

■ пояснити утворення тіні та напівтіні, причини сонячних і місячних затемнень, дисперсію світла, призна­чення окулярів, лінз, оптичних приладів (телескопів, мікроскопів, проекційних апаратів тощо);

» здатний спостерігати прямолінійне поширення світла в однорідному середовищі, відбивання світла, за­ломлення світла на межі двох середовищ, дисперсію світла, утворення кольорової гами світла шляхом накладання променів різного кольору;

■ вимірювати фокусну відстань та оптичну силу лінзи;

■ користуватися лупою, лінзами;

н складати найпростіші оптичні прилади;

■ може розв'язувати задачі, застосовуючи формули лінзи, сили світла, освітленості;

■ будувати хід променів у плоскому дзеркалі; зображення, утворені за допомогою лінз.

Дата Скориго- ва дата Тин уроку Тема уроку Домашнє завдання
Розділ 1. Починаємо вивчати фізику Демонстрації: приклади фізичних явищ: механічних, теплових, електричних, світлових тощо. Приклади застосування фізичних явищ у техніці на моделях двигуна внутрішнього згоряння, гідравлічного преса, блоків, електронагрівальних приладів
1 Урок-лекція Фізика як природнича наука. Фізичні тіла і фізичні явища. Механічні, теплові, елек­тричні, магнітні та оптичні явища. Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Вимірювання та вимірю­вальні прилади. Фізичні величини та їх оди­ниці. Зв'язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничими технологіями. Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики Вивчити § Розв'язати
2 Урок форму­вання прак­тичних навичок Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 1. Фізичний кабінет та його обладнання. Пра­вила безпеки у фізичному кабінеті Розв'язати
3 Комбінований урок Навколишній світ, у якому ми живемо. Мікро-, макро-, і мегасвіти. Простір і час. По­слідовність, тривалість і періодичність подій. Одиниці часу. Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площата одиниці площі. Об'єм та одиниці об'єму. Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заря­джених тіл. Взаємодія магнітів. Сила — міра взаємодії. Енергія Вивчити § Розв'язати
4 Урок форму­вання прак­тичних навичок Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота М 2. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни, поділки шкали приладу Розв'язати
5 Урок форму­вання прак­тичних навичок Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 3. Вимірювання часу (метроном, секундомір, годинник) Розв'язати
6 Урок форму­вання прак­тичних навичок Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 4. Вимірювання лінійних розмірів тіл та площі поверхні Розв'язати
Дата Скориго- вана дата Тин уроку Домашнє завдання
7 Урок форму­вання прак­тичних навичок Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 5. Вимірювання об'єму твердих тіл, рідин і газів Повторити § Розв'язати
8 Урок узагаль­нення, система­тизації знань учнів, удоскона­лення навичок розв'язування задач Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи Повторити § Розв'язати. Підготуватися до контрольної роботи
9 Урок контролю знань Контрольна робота № 1 з теми «Починаємо вивчати фізику» Повторити ви­вчений матеріал
Розділ 2. Будова речовини Демонстрації: 1. Стисливість газів. 2. Розширення тіл під час нагрівання. 3. Розчинення фарби у воді. 4. Дифузія газів. Рідин. 5. Модель хаотичного руху молекул. 6. Зчеплення свинцевих циліндрів. 7. Об'єм і форма твердого тіла і рідини. 8. Властивості газу займати увесь наданий йому об'єм. 9. Фотографії молекулярних кристалів. 10. Моделі молекул води, водню, кисню
10 Комбінований урок Аналіз контрольної роботи. Фізичне тіло і ре­човина. Маса тіла. Одиниці маси. Будова речо­вини. Атоми і молекули Вивчити § Розв'язати
11 Урок форму­вання прак­тичних навичок Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіла Розв'язати
12 Комбінований урок Густина речовини Вивчити § Розв'язати
13 Урок форму­вання прак­тичних навичок Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 8. Визначення густини твердих тіл і рідин Розв'язати
14 Комбінований урок Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від темпера­тури тіла. Дифузія. Інструктаж з БЖД. Лабораторна ро­бота № 7. Дослідження явища дифузії в рі­динах і газах Вивчити § Розв'язати
15 Комбінований урок Агрегатні стани речовини. Фізичні власти­вості тіл у різних агрегатних станах. Криста­лічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури Вивчити § Розв'язати
16 Урок узагаль­нення, система­тизації знань учнів, удоскона­лення навичок розв'язування задач Розв'язування задач. Підготовка до кон­трольної роботи Повторити § Розв'язати. Підготуватися до контрольної роботи
Дата Скориго- вана дата Тин уроку Тема уроку Домашнє завдання
17 Урок контролю знань Контрольна робота №2 з теми «Будова речо­вини» Повторити ви­вчений матеріал
Розділ 3. Світлові явища Демонстрації: ■ Прямолінійне поширення світла. ■ Відбивання світла ■ Закони відбивання світла. ■ Зображення у плоскому дзеркалі. ■ Заломлення світла. ■ Хід променів у лінзах. ■ Утворення зображень за допомогою лінзи. ■ Модель ока. ■ Будова та дія оптичних приладів (фотоапарата, проекційного апарата тощо). ■ Інерція зору. ■ Спостереження руху тіл під час стробоскопічного освітлення
18 Комбінований урок Аналіз контрольної роботи. Оптичні явища в природі. Джерела і приймачі світла. Світ­ловий промінь. Прямолінійне поширення світла. Сонячне і місячне затемнення Вивчити § Розв'язати
19 Комбінований урок Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало Вивчити § Розв'язати
20 Урок форму­вання прак­тичних навичок Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №10. Вивчення законів відбивання світла за допо­могою плоского дзеркала Розв'язати
21 Комбінований урок Поширення світла в різних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ Вивчити § Розв'язати
22 Комбінований урок Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори Вивчити § Розв'язати
23 Урок форму­вання прак­тичних навичок Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 9. Утворення кольорової гами світла шляхом накладання променів різного кольору Розв'язати
23 Урок узагаль­нення, система­тизації знань учнів, удоскона­лення навичок розв'язування задач Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи Повторити § Розв'язати. Підготуватися до контрольної роботи
25 Урок контролю знань Контрольна робота № 3 з теми «Світлові явища» Повторити ви­вчений матеріал
26 Комбінований урок Аналіз контрольної роботи. Лінзи.1 Оптична сила і фокусна відстань лінзи Вивчити § Розв'язати
27 Комбінований урок Побудова зображень, що дає тонка лінза Вивчити § Розв'язати
28 Урок форму­вання прак­тичних навичок Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №11. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи Розв'язати
29 Комбінований урок Фотометрія. Сила світла і освітленість Вивчити § Розв'язати
ЗО Комбінований урок Око. Вади зору. Окуляри. Оптичні прилади Вивчити § Розв'язати
31 Урок форму­вання прак­тичних навичок Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота N° 12. Складання найпростішого оптичного приладу Розв'язати

Графік проведення письмових робіт з фізики. 7 клас

Тема Роботи Дата
Розділ 1. Починаємо вивчати фізику Лабораторна робота № 1
Лабораторна робота № 2
Лабораторна робота № 3
Лабораторна робота № 4
Лабораторна робота № 5
Контрольна робота № 1
Розділ 2. Будова речовини Лабораторна робота № 6
Лабораторна робота № 7
Лабораторна робота № 8
Контрольна робота № 2
Розділ 3. Світлові явища Лабораторна робота № 9
Лабораторна робота № 10
Контрольна робота № 3
Лабораторна робота № 11
Лабораторна робота № 12
Контрольна робота Хе 4
Усього робіт: Лабораторних робіт — 12 Контрольних робіт — 4
Кiлькiсть переглядiв: 655

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.